Statut

 STATUT STOWARZYSZENIA „DAMY RADĘ”

 Stowarzyszenie „DAMY RADĘ”

 ul. Sikorskiego 24 65-450 Zielona Góra

 NIP: 9730854481 REGON: 080072655

 

ROZDZIAŁ I

 Przepisy ogólne

 Art. 1.

 Stowarzyszenie „Damy Radę” zwane dalej Stowarzyszeniem, jest Stowarzyszeniem zrzeszającym osoby fizyczne i prowadzi w różnych formach działalność na rzecz poprawy warunków życia i rozwoju dzieci i młodzieży.

 Art. 2.

 Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązującej Ustawy o Stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

 Art. 3.

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Siedzibą władz naczelnych Stowarzyszenia jest miasto Zielona Góra.

Art. 4.

 Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji.

 Art. 5.

 Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 Art. 6.

 Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudnić pracowników.

 ROZDZIAŁ II

 Cele i formy działania

 Art. 7.

 Celem Stowarzyszenia jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych i administracyjnych, zmierzających do poprawy warunków życia dzieci i młodzieży oraz tworzenia możliwości ich pełnego rozwoju emocjonalnego, intelektualnego i fizycznego.

 Art. 8.

 Dla realizacji tego celu Stowarzyszenie:

 1. inspiruje, wspiera i patronuje działalności placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych, w szczególności finansowanych ze środków społecznych;

 2. organizuje i prowadzi placówki autorskie;

 3. współpracuje z instytucjami i organizacjami, których cele działania są zbliżone do Stowarzyszenia;

 4. inspiruje i organizuje szkolenia dla pracowników oświaty, rodziców i innych osób dorosłych, pracujących zawodowo z dziećmi i młodzieżą oraz popularyzuje wypracowany przez zespół Stowarzyszenia styl myślenia i pracy;

 5. prowadzi poradnictwo w zakresie poszukiwania nowych, skuteczniejszych form pracy z dziećmi i młodzieżą oraz tworzenia i funkcjonowania placówek do takich zadań powołanych;

 6. tworzy rozmaite formy wspierania inicjatyw, badań i prac podejmowanych w dziedzinie oświaty, wychowania i edukacji;

 7. zajmuje stanowisko i wyraża opinie w sprawach dotyczących oświaty, wychowania i edukacji;

 8. rozwija inne formy działalności, służące wzbogacaniu możliwości rozwojowych dzieci i młodzieży;

 9. prowadzi działalność na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

 10. prowadzi działalność postpenitencjarną;

 11. świadczy usługi z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej;

 12. zajmuje się działalnością z zakresu promocji zdrowia, w tym zdrowia psychicznego;

 13. prowadzi działania przeciwdziałające wszelkim formom dyskryminacji;

 14. prowadzi działania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

 15. prowadzi działania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

 16. prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

 17. prowadzi działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, a także na rzecz integracji cudzoziemców;

 18. prowadzi działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

 19. prowadzi działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

 20. prowadzi działalnia na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

 21. prowadzi działalnia na rzecz dzieci imłodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

 22. prowadzi działania na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

 23. prowadzi działania na rzecz turystyki i krajoznawstwa;

 24. prowadzi działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego;

 25. prowadzi działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

 26. promuje i organizuje wolontariat;

 27. prowadzi działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

  ROZDZIAŁ III

 Członkowie, ich prawa i obowiązki

 Art. 9.

 Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez złożenie deklaracji zobowiązuje się do działania na rzecz celów Stowarzyszenia i przestrzegania postanowień jej Statutu.

 Członek Stowarzyszenia ma prawo do:

 -biernego i czynnego prawa wyborczego;

 -korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia;

 -udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;

 -zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

 Art. 10.

 Członek Stowarzyszenia jest zobowiązany do:

 1. przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia

 2. aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia;

 3. płacenia składek członkowskich.

 Art. 11.

 Przyjęcie do Stowarzyszenia następuje w drodze Uchwały Zarządu Stowarzyszenia na wniosek  osoby zainteresowanej wyrażony poprzez złożenie pisemnej deklaracji.

 Art. 12.

 1. członkostwo wygasa na skutek śmierci członka z jej datą;

 2. wykreślenie ze Stowarzyszenia następuje na skutek:

 -dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie;

 -decyzji władz Stowarzyszenia wyrażonej odpowiednią uchwałą;

 -niepłacenia składek członkowskich przez okres dwóch lat;

 3. wykreślenie członka ze Stowarzyszenia następuje z datą podjęcia stosownej uchwały przez jej władze.

 Art. 13.

 Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia o odmowie przyjęcia na członka lub o wykreśleniu  służy zainteresowanemu prawo do odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty powiadomienia go o uchwale. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

 ROZDZIAŁ IV

 Władze Stowarzyszenia

 Art. 14.

 Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia;

 2.Zarząd Stowarzyszenia;

 3. Komisja Rewizyjna.

 Art. 15.

 Kadencja wszystkich Władz Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

 Art. 16.

 Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Może ono być zwyczajne i nadzwyczajne.

 Art. 17.

 Walne Zgromadzenie zwyczajne zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia raz na cztery lata.

 Art. 18.

 1. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:

 -z głosem stanowiącym – członkowie;

 -z głosem doradczym – zaproszeni goście;

 2. o miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia powiadamia się członków co najmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem;

 3. Walne Zgromadzenie jest władne podejmować uchwały w I terminie przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w II terminie bez względu na liczbę obecnych;

 4. w przypadku braku quorum w I terminie Zarząd Stowarzyszenia wyznacza drugi termin nie wcześniej jednak niż po upływie jednej godziny od I terminu.

 5. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków (za wyjątkiem uchwały o zmianie Statutu lub o rozwiązaniu Stowarzyszenia).

 6. Głosowanie jest jawne.

 Art. 19.

 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. ustalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia na okres kadencji;

 2. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej;

 3. wybór Zarządu Pracowni i Komisji Rewizyjnej. W sytuacji wyboru Zarządu ze wskazaniem funkcji pełnionej w Stowarzyszeniu, tj. Prezesa, Zastępcy Prezesa oraz Skarbnika.

 4. uchwalanie Statutu Stowarzyszenia i jego zmian;

 5. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jej majątku;

 6. odwoływanie władz Stowarzyszenia;

 7. podejmowanie uchwał objętych porządkiem obrad.

 Art. 20.

 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może się odbyć w każdym czasie na wniosek Komisji Rewizyjnej, 1/3 ogólnej liczby członków lub z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia wniosku.

 Art. 21.

 Zarząd Stowarzyszenia:

 1. składa się z 3-5 osób.

 2. wybiera ze swego grona Prezesa, Zastępcę Prezesa oraz Skarbnika. Możliwym jest wybór dwóch dodatkowych Członków Zarządu.

 3. zbiera się na posiedzeniu w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Stowarzyszenia.

 4. podejmuje decyzje w drodze uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 3 członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów w zarządzie decydujący głos ma Prezes Stowarzyszenia. Uchwały Władz Stowarzyszenia, podejmowane w sprawach należących do zakresu ich działania, są wiążące dla członków Stowarzyszenia, których te uchwały dotyczą.

 Art. 22.

 Do zadań Zarządu Stowarzyszenia należy:

 1. realizowanie celów statutowych Stowarzyszenia;

 2. kierowanie jej bieżącą działalnością;

 3. wykonywanie uchwał i postanowień Walnego Zgromadzenia Członków;

 4. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;

 5. powoływanie wszelkiego rodzaju organów pomocniczych;

 6. składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu.

 Art. 23.

 Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń nie dotyczących spraw majątkowych Stowarzyszenia, jak również do podpisywania dokumentów finansowych wymagane są podpisy co najmniej dwa podpisy osób wchodzących w skład Zarządu Stowarzyszenia.

 Art. 24.

 Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia jest kolegialnym organem kontroli, odrębnym od Zarządu Stowarzyszenia i nie podlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej. Składa się z co najmniej 3 członków, którzy na pierwszym spotkaniu wybierają spośród siebie przewodniczącego.

 Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 a) nie mogą być członkami Zarządu Pracowni ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

 b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

 c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).

 Art. 25.

 Komisja podejmuje decyzje w formie uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich członków Komisji Rewizyjnej.

 Art. 26.

 Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 -kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia;

 -występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z kontroli i żądanie wyjaśnień;

 -przedstawianie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu;

 -wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia.

   ROZDZIAŁ V

 Majątek i fundusze Stowarzyszenia

 Art. 27.

 Majątek Stowarzyszenia stanowią:

- nieruchomości, ruchomości i fundusze, na które składają się:

 - składki członkowskie;

 - dochody z nieruchomości i ruchomości będących w użytkowaniu Stowarzyszenia;

 - dotacje, subwencje, zapisy, darowizny, itp.

 Cały dochód Stowarzyszenia przeznaczony jest na działalność statutową Stowarzyszenia „Damy Radę”.

 Art. 28.

 Wysokość składek członkowskich ustalana jest w oparciu o uchwałę Walnego Zgromadzenie członków Stowarzyszenia. Powinny być one wpłacane do końca I kwartału każdego roku.

 Art. 29.

 Sposób zawierania zobowiązań finansowych reguluje artykuł 23.

 Art. 30.

 Zabrania się:

 a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

 b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

 d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

   ROZDZIAŁ VI

 Postanowienia końcowe

 Art. 31.

 Uchwałę o zmianie statutu lub o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności w I terminie, co najmniej połowy członków, w II terminie większością 2/3 głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu. Głosowanie jest jawne.

 Art. 32.

 Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.