Kolejny rok z dofinansowaniem projektów przez Województwo Lubuskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze

W tym roku ponownie realizujemy działania w ramach umów na realizację zadań publicznych z dotacji Województwa Lubuskiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

W dniu 27.06.2022 r. i 28.06.2022 r. podpisaliśmy umowy na realizację dwóch projektów w lubuskich aresztach i zakładach karnych.

Do udziału w realizacji projektów, podobnie jak w zeszłym roku, zgłosiły się dwie jednostki penitencjarne: Areszt Śledczy w Zielonej Górze i Zakład Karny w Krzywańcu. Dotychczasowe dobre doświadczenia we współpracy z tymi jednostkami dają nam pewność realizacji zadań publicznych na wysokim poziomie. Oba dofinansowane przez ROPS projekty realizowane będą do 31.12.2022 r.

Otrzymaliśmy dofinansowanie do dwóch złożonych projektów: 

1. w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej: Być dobrym rodzicem zza krat – Porozumienie bez przemocy jako sposób komunikacji z najbliższymi członkami rodziny, dotacja 13 300,00 zł

2. w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: Edukacja i profilaktyka uzależnień dla osób przebywających w izolacji penitencjarnej, dotacja 14 500,00 zł.

We wrześniu rozpoczęliśmy pierwsze warsztaty na terenie Aresztu Śledczego w Zielonej Górze oraz Zakładu Karnego w Krzywańcu.

Bardzo się cieszymy, że dzięki Województwu Lubuskiemu - Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Zielonej Górze ponownie możemy gościć w murach lubuskich jednostek penitencjarnych z wartościowymi zajęciami podnoszącymi wiedzę i umiejętności uczestników.

Niedługo więcej szczegółów na temat realizacji projektów.